» » Шадлы хабар «МАРД УҒЛОН» СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ШОМАНАЙЛЫ ЛАУРЕАТЫ

Шадлы хабар «МАРД УҒЛОН» СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ШОМАНАЙЛЫ ЛАУРЕАТЫ

Шадлы хабар «МАРД УҒЛОН» СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ШОМАНАЙЛЫ ЛАУРЕАТЫ
Шадлы хабар «МАРД УҒЛОН» СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ШОМАНАЙЛЫ ЛАУРЕАТЫ
Шадлы хабар «МАРД УҒЛОН» СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ШОМАНАЙЛЫ ЛАУРЕАТЫ
ЖҮЗДЕН ЖҮЙРИК, МЫҢНАН ТУЛПАР
Қуўанышлы хабар еситкен ҳәр бир адамды шадлыққа бөлейди. Шоманайлы жас исбилермен жигит «Мард ўғлон» мәмлекетлик сыйлығын алыпты деген хабар еситкенде бәрше бир-биримизге қутлықлаў айтыў менен бирге, -Шоманайлы «Мард ўғлон» ким екен, деген саўал биринши саўалымыз болды.
«Жүзден жүйрик, мыңнан тулпар» болып шыққан бул жигит өзимизге кишкенелигинен таныс, райондағы «Комсервис-Шоманай» жеке меншик кәрханасының басқарыўшысы Сабур Сағатов екен. Соңғы еки жылда Ҳүрметли Президентимиздиң еки мәрте қәдеми тийип, ығбалы бәлентлей баслаған Шоманайдың наўқыран жасы буннан бир жыл бурын 30-июнь күни Президентимиздиң басламасы менен шөлкемлестирилген «Мард ўғлон» мәмлекетлик сыйлығының лауреаты болыўы еки жылда келбети түп-тийкарынан жаңаланған Шоманайдың ығбалы бәлентлеп атырғанының жәнеде бир дәлийли еди.

БОЛАР БАЛА БЕС ЖАСЫНАН
Сабурды танығанлар әлбетте, оған қутлы болсын айтып шадлығына шерик болары, танымағанлар оның ким екенине қызығары сөзсиз.
Сабур Сағатов район орайындағы «Наўрыз» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасайтуғын аты көпке мәлим, белгили миймандос шаңарақ Бахтыяр Сағатов пенен Нағыйма %темуратованың генже баласы.
Ол 1998-жылы 10-июнда туўылған 2005-2014-жыллары 10-санлы мектепте 9-жыл оқып, соңынан райондағы Педагогика ҳәм хызмет көрсетиў кәсип-өнер колледжин питкерген жас талант ийеси. Оның басқалардан зийреклиги мектепте оқып жүрген жылларынан-ақ сезилди. Көпшиликтиң нәзерине түскен зийрек оқыўшы болып кәмалға келди. Мектепте тәжирийбели устаз Бибихан Пиримбетованың класында үлгили оқыўшы сыпатында тәрбия алды. Жақсы устаздың қолында тәрбияланып жақсы тәреплери менен көринип киятырған Сабур әсиресе информатикаға, заман техникасы болған компьютерге ықласлы екени районда компьютер технологиясы бойынша жетик қәниге сыпатында тән алынған усы мектеп директорының руўхый-ағартыўшылық ислери бойынша орынбасары Рустем Утемуратовтың нәзерине түсти.
Рустем жас өспирим баладағы зийрек қәбилетти сезингеннен кейин оның менен тиккелей шуғыллана баслады.

ОЯНЫЎҒА ТҮРТКИ БОЛҒАН ФИЛЬМ
Сабур 12 жасқа толған күни оған әкеси Бахтыяр туўылған күнине компьютер комплектин саўға етти. Бул саўға оның заман технологиясына кеўил қойыўына дәслепки қәдем болды.
Бир күни ол телевизорда «Хакер» деген видеошулер ҳаққында киноны көрип қалды. Ондағы бас қаҳарманның компьютер бағдарламасын дүзип ақыл ойынын ойнатыўы Сабурдың компьютер бағдарламасын ислеўине түртки болды. Сол-сол екен устазы Рустем менен жаңа бағдарламалар дүзиў үстинде жумыс ислей баслады.

УСТАЗ ШӘКИРТ МЕКТЕБИ
Халқымызда «Устазы күшлиниң устамы күшли» деген нақыл бар. Сабурдың устазы Рустемниң жәрдеминде заман технологиясына болған қызығыўшылығы пүткиллей өзгерди. Ол устазының жәрдеминде компьютерде бағдарламалар ислеп шыға баслады. Бул талпыныў оның ой-өрисин кеңейтип, компьютер шыңларға қарай жетеклеген қуралына айланды. Мектепте оқып жүрип, устазының қоллап-қуўатлаўында мектеп билимлендириўине бағышланған бағдарламалар ислеп шығып, таңлаўларға қатнаса баслады. 2013-жылы мәмлекет көлеминде өткерилген «Ең жақсы ахборот тәлим ресурсы» таңлаўында Қарақалпақстанда биринши орын, %збекстанда екинши орынды ийелеўге еристи. «Юрт келажаги» қәбилетли жаслар таңлаўында республикада биринши, мәмлекет көлеминде сыйлы орын ийелеп «Диплом» ҳәм сыйлы саўғалар алыўға миясар болды.

ЖЕҢИСЛИ ЖҮРИСЛЕР

Устаз-шәкирт Рустем Утемуратов пенен Сабур Сағатовтың биргеликте баслаған жоллары жақсы нәтийже берип 2013-жылдың жуўмағында Ташкентте екеўиде жаңа бағдарлама менен таңлаўға қатнасып, Рустем мәмлекетлик сыйлықлардың бири «Дослық» ордени менен, Сабур арнаўлы «Диплом» менен сыйлықланып қайтты. Буннан соң 2014-2015-жылларда Сабурдың асығы алшы турып, Республикада биринши орынды ийелеўге миясар болды. №улласы тынымсыз мийнет арқалы өтилген жеңисли жоллардың нәтийжесинде Сабур Сағатов o мәртебе түрли таңлаўлардағы табыслары ушын «Диплом» ҳәм сыйлы саўғалар алыўға миясар болды. Бул жол оны «Мард ўғлон» мәмлекетлик сыйлығына шекем жетеклеген бахытлы гүзар болды.

ТӘРБИЯ ШАҢАРАҚТАН БАСЛАНАДЫ
Сабур мектепте оқып жүрип тил алғыш ҳәм мийнеткеш тынымсыз бала болып өсти. Себеби оған шаңарақта қойылған талап солай болды. Шаңарақтағы орнына сай қойылған үй ўазыйпалары, мектептеги жәмийетлик жумыслар, спорт шынығыўларына қатнасыў ҳәм басқа да ўазыйпаларды атқарыў арқалы оның ўақыт режиминде бос ўақыттың өзи болмады. Мектепти питкерип райондағы Педагогика ҳәм хызмет көрсетиў кәсип-өнер колледжинде оқып жүрип, мәмлекеттен кредит алмастан жеке исбилермен сыпатында жумыс баслады. Компьютер хызметин көрсетиў бойынша жумыс баслап, бүгин болса төрт адамды жумыс пенен тәмийинлеўге ерисип отыр.

ҚУС УЯДА КӨРГЕНИН ИСЛЕЙДИ
Сабур район орайындағы үлгили шаңарақта өсип кәмалға келди. Әкеси Бахтыяр Сағатов ҳәм Нағыйма Өтемуратованы балалығымда бир класта оқыған қәдирдан досларым болғанлығы себепли жақсы билемен. Бахтыяр жүдә зийрек оқыўшы, күшли математик ҳәм жақсы шөлкемлестириўши болғанлығы себепли көп жыл даўамында класс комитети жетекшиси, ал Нағыйма айрықша оқыған үлгили оқыўшы болғаны ушын да класымыздың «Тазалық» басшысы болып, жетекшилик хызметин атқарды.
Бахтыяр менен бир партада отырғанлығым себепли ең дәслепки жазған қосық қатарларыма өз пикирин билдирген рецензентим сыпатында сырласым болды.
Мектепти питкериўден Ташкент политехника институтына кирип, қурылыс бойынша қәнигелик ийелеп шықты. Оның менен Ташкентте студентлик алтын дәўирдиң қызықлы күнлерин бирге өткердик. Самарқандта саўда тараўы бойынша оқып атырған класласымыз Нағыйма менен студентлик дәўирде турмыс қурып, көпшилик класласларымыздан бурын шаңарақ атлы уллы дәргайға баслама салды. Бахтыяр бирге оқыған досларымыздың басым көпшилигинен турмыс тәжирийбеси мол инсан болып қәлиплести. !кеси Сапарбай Бахтыяр мектепте оқып жүргенде дүньядан өтип, шаңарақтың жалғыз баласы болғанлықтан анасы Бийке апаның сүйениши ҳәм тирегине айланып, шаңарақ жүги оның мойнына ертелеў түсти.
Турмыста ерте шыңланған Бахтыярдың мийнет жоллары айдын гүзар болып, ол қатар орынларда басшы хызметте шөлкемлестириўшилик жумыслар иследи. Қурылыс кәрханаларында, районлық химия, газлестириў бөлими, электр тармақлары басшысы, район ҳәкиминиң қурылыс ислери бойынша орынбасары, қала ҳәкими, мәкан пуқаралар жыйынының басшысы ўазыйпаларын инабат пенен атқарып, районның бүгингидей раўажланыўына үлес қосты. Бул хызметлери ушын ол Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлигиниң 25 жыллық өңир нышаны менен сыйлықланды
Бахтыяр менен Нағыйма перзентлер тәрбиясына айрықша итибар қаратқан үлгили шаңарақ ийелери. :лкен қызы Эльмира Нөкисте исбилермен, Зарима ҚарМУда шет тиллери бойынша устаз. Ол Ташкентте жәҳән тиллери университетинде бакалавр ҳәм магистратураны «Айрықша» диплом менен питкерди. Баласы Бабур Ташкентте салық бойынша колледж питкерип келип еки жыл салық инспекциясында ислеп, ҳәзир ҚарМУ да техника факультетинде оқып атыр.
Шаңарақта перзент тәрбиясы айрықша итибарға алынғанлықтан бул шаңарақтың перзентлериде үлги боларлық дәрежеде кәмалға келген.

ДОСЛАР ПИКИРИ
-Мен мектепте Сабур менен бирге оқыдым ҳәм қәдирдан дос болдым, -дейди оның класласы ҚарМУ студенти Сәрдар Зулфатов, -ол ҳаққында пикир билдиргенде.
-Сабурда лидерлик қәсийет күшли болды. Тынық бала, қәбилетли оқыўшы, класымыздың абыройы болып оқыды. Устазым Бибихан апада, биз класласларыда оның келешегинен үмит күтетуғын едик.
Исенимимизди ақлады. Достымды алған жоқары сыйлығы менен қутлықлайман. Елге мәпи тийетуғын уллы инсан болып жетилискей, -деп тилек тилейди Сәрдар.

САБУРҒА ҲАҚ ТИЛЕК

Сабурға тек дослары емес, пүткил Шоманай, республика халқы ҳақ тилек тилеп отыр. Мәмлекеттиң жаслар арасындағы жоқары сыйлығына ийе болған жас жигитке ғәрезсиз ел келешегиниң уллы қурыўшысы болыўын тилеймиз. Себеби, оған Ҳүрметли Президентимиз исеним билдирген екен, Ўатанның пидайы перзенти сыпатында елге хызмет етиў ўазыйпасы оны еледе бәлент шыңларға шарлайды. Минген таўың бәлент болсын «Мард ўғлон» сыйлығының Шоманайлы лауреаты Сабур!

Қалбай НАЎРЫЗОВ.
Өзбекстан Журналистлери дөретиўшилик аўқамының ағзасы.
шаблоны для dleскачать фильмы

Пикир билдириу!

Атыныз:
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Кодды киритин:

Уксас материаллар:

Р.Длимова 80 жаста УСТАЗҒА ҲҮРМЕТ КӨРСЕТИЛДИ

Жақында Шымбай районындағы 38-санлы рус тилине қәнигелескен улыўма билим

Жаслар жарқын келешегимиз ЖЕҢИМПАЗ ҚЫЗЛАР

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманы менен Мәмлекетемизде бир

«КИМСЕҢ, ПЕРДЕБАЙ АРТИСТ» БОЛДЫ

Пердебай Мәмбетмуратов 1937-жылы Шымбай районында туўылды. Шымбайдың өтмишине

ЖАҢАДАН МУЗЕЙ АШЫЛДЫ

Еслеў ҳәм қәдирлеў күни алдынан Шымбай районындағы 43-санлы

ЖАҢАДАН МУЗЕЙ АШЫЛДЫ

Еслеў ҳәм қәдирлеў күни алдынан Шымбай районындағы 43-санлы
Сораунама
Сизге сайтымыз унады ма?
Ауа
Як
Онша емес
Болады

Хабарландырыу>> Хаммеси

ЖАЗЫЛЫЎ-2018 (И.А.Крыловтың изинен)

АЙБОЛИТ ДОКТОР: Республикалық, районлық ҳәм тараўлық, бийғәрез, мәмлекетлик емес газета-журналларға үш ай, алты айға жазылып...
Жаналыклар>> Хаммеси
Логин
Пароль
Есте саклау