БЕРДАҚ ШАЙЫРДЫҢ ҮРИМ-ПУТАҚЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

24-10-2018, 20:29
Бердақ шайырдың Айтмухаммед (халық арасында Айеке деп аталған) деген баласының Мәмбетназар, Мәмбетназардан Өтесин, Өтесиннен Жаңабай туўылады.

БЕС ҚАЛАны билесиз бе?

18-10-2018, 07:20
Республикамыздағы бес қала, илимпазлардың тарийхый дереклеринде, экспедиция ағзаларының дала жазыў дәптерлеринде, классик шайырларымыздың шығармаларында ушырасады.

ҚУНЛЫ ТАРИЙХЫЙ ДЕРЕК

16-09-2018, 07:07
Пүткил өмиримиз даўамында оқыған, жазған, көрген, еситкен, жыйып тапқанларымызды бир жерге жәмлестирип, қәлбимиздиң түрине «түйип» қойсақ, мол-молақай руўхый ғәзийнемизге айланып, ўақты-сәти менен “дәрт”ке асар екен.

ЖИГИТТИҢ ҮШ ЖУРТЫ - ҮШ МАҚТАНЫШЫ

31-08-2018, 12:03
Әзелден урпақтан-урпаққа қанымыз бенен қарысып өтип киятырған үрп-әдет, салт-дәстүрлеримиз бүгинлиги де өзиниң тәрбиялық әҳмийетин жойғаны жоқ. Солардың баслысы, “Жигиттиң үш журты”...

Мүнәсибет «ЖОЛ СОРАЎ» айып ба?

30-08-2018, 06:26
Халқымызда «Улды уяға, қызды кыяға» қутлы жерине қондырыў деген ата-аналық парызымыз бар.

ОҚЫҢ, БИРАҚ ЖЫЛАМАҢ! пушайман болған жигиттиң монологи

29-08-2018, 09:42
Мениң Анамның бир көзи жоқ еди. Мен буннан жүдә уялар едим. Анама бәрҳама қырсығып, кеўлине тийетуғын бүгинги күни билсем, жети жүйресинен өтетуғын болмағыр гәплерди айтқанман.

ЖЕТИ ЫҚЛЫМ- ЫРЫМ-ТЫЙЫМЛАР

29-08-2018, 07:15
ЖЕТИ ЫҚЛЫМ- яғный аспан асты, бул журт, ел, мәмлекет, әййемги араб географларының көз-қарасы бойынша жер жүзи жети бөлекке, жети журтқа бөлинген. Олар ЫҚЛЫМ деп аталады.

ТҮНДЕ СУЎ АЛЫЎҒА БОЛМАЙДЫ…

29-08-2018, 06:50
Жаўыз руўхлар, жын-жыпырдың басшысы Самандун Сулайман патшаға мың жүйрик тулпарды саўға етипти. Сулайман патша оның хызметине рийза болып не сорайсаң?, -депти.

«УЙҒЫР ТӘСИЛИҢДИ ҚОЙ»

26-08-2018, 16:23
Бул көпшиликке қарап айтылатуғын гәп. Егер отырыспада еки адам бир-бирине тәсил салмақшы болса, оны екинши адам билсе, дәрҳал ол «Уйғыр тәсилиңди қой» дейди.

Оқысаң билесең…

23-08-2018, 08:37
Қарақалпақ халқы әзелден күнделикли турмысында аўырлық ҳәм узынлық т.б. өлшем бирликлерин тастыйықлап алған.
Сораунама
Сизге сайтымыз унады ма?
Ауа
Як
Онша емес
Болады

Хабарландырыу>> Хаммеси

ЖАЗЫЛЫЎ-2018 (И.А.Крыловтың изинен)

АЙБОЛИТ ДОКТОР: Республикалық, районлық ҳәм тараўлық, бийғәрез, мәмлекетлик емес газета-журналларға үш ай, алты айға жазылып...
Жаналыклар>> Хаммеси
Логин
Пароль
Есте саклау