АЙ БЕЛГИСИ НЕНИ АҢЛАТАДЫ

11-09-2018, 07:06
Ислам дининиң рәмзи Айды түнде нур шашып жарық болып турыў ушын жаратқан дейди. Бул жағдай бенделер Айға қарап жыл санаўы менен ўақыт өлшемин есаплап билиўге болады.

АДАМ АТАның денеси кай жерде? (Қыялый ертек)

18-08-2018, 17:43
Бул ялғаншы дүньяның жаратылысы ҳаққында түрли-түрли қыялый-әпсанаўий болжаўлар тарқалған. Солардың ишинде Адам-Ата ҳаққында қыялый әпсаналарды гөне көз қәриялардан тыңлап, ески баспасөз бетлеринен оқып,

Қаракенниң неси бар?

30-07-2018, 22:22
Қаракенниң неси бар, Күлки деген мүлки бар…

ТУРМЫСТАН ТҮЙГЕНЛЕРИМ (ана ҳәм бала тәбиятына тән уғымлар)

24-07-2018, 21:02
Ата-ана баланы еркелеткенде, баўырына тартқанда «ақудай» дейди. Ашыўы келгенде, «жүўернемек қатқыр»,

ЕСИТКЕН ҚУЛАҚТА ЖАЗЫҚ ЖОҚ

24-07-2018, 20:41
- Кемпир, жийенлерим де көлик бар. «Бес кемпир»ге мерекеге барып қайтайық, деп қыйнап тур-ғой, соған барып қайтайық. - Бармайсаң!

ҚАРАҚАЛПАҚТЫҢ ҚАЙСАР ҚЫЗЫ СҮЙИНБИЙКЕ

20-07-2018, 08:07
Қарақалпақ қызлары қай-қайсы заманда да өз сулыўлығы менен көрген журтты таң қалдырып, даңқы тиллерден-тиллерге өтип киятырғанлығы белгили.

«АЙРЫМ»лар «»ЕШЕК» пе? (Тымсал)

18-07-2018, 11:53
Бир күни ешектиң гүрреси аўырыўға шалынады. Узын қулақлары салдырап, жем-суўдан бас тартып, жатып қалады. Гүрресиниң мазасызланғанына қыйналған әкеси ешек пақыр, баласынан сорайды.

Аңыз КҮЙИКҚАЛА

9-07-2018, 06:33
Шымбай районы Қусхана таўының шығысында «Күйикқала» деген жер бар. Бул жерден ертеде Әмиўдәрьяның оң жағасындағы «Ески кәрўан жолы» өткенлигине тарийхымыз гүўа.

Өтмиштен саза «ТҮРКМЕН ҚЫРЫЛҒАН»ды билесиз бе?

8-07-2018, 11:24
Ертедеги алапасыранлы жыллары халқымызды яўмытлардың шабыўлынан қорғаўда аты аңызға айланған Арзы, Барақ, Амангелди атлы батырлары,

ЖИЙДЕ-ЖИГИЛДИК КИЙЕЛИ МЕ?

8-07-2018, 11:12
Қай-қайсы заманда да адамзат урпағы өзиниң, киндик қаны тамып, тусаўы кесилген жерди қәстерлеп, топырағын көзге сүрме етип келген. «Бабажурт» ҳаққында
Сораунама
Сизге сайтымыз унады ма?
Ауа
Як
Онша емес
Болады

Хабарландырыу>> Хаммеси

ЖАЗЫЛЫЎ-2018 (И.А.Крыловтың изинен)

АЙБОЛИТ ДОКТОР: Республикалық, районлық ҳәм тараўлық, бийғәрез, мәмлекетлик емес газета-журналларға үш ай, алты айға жазылып...
Жаналыклар>> Хаммеси
Логин
Пароль
Есте саклау